USD/YTL
0
EUR/YTL
0
GBP/YTL
0
CAD/YTL
0
AUD/YTL
0
NOK/YTL
0,6198

ÖZELGÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİBÖLÜM

GenelHükümler

 

Amaç

Madde1-Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde2-Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi,özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi,özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitimininniteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar veeğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinindenetlenmesi ve diğer hususları kapsar.

HukukiDayanak

Madde3-Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4-Bu yönetmelikte geçen;

Kanun:5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,

Bakanlık:İçişleri Bakanlığı’nı,

Komisyon:Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarmakomutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığıtemsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu,

MerkeziSınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı veuygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idareamirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beşkişiden oluşan komisyonu,

UygulamalıSınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olanuygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları,

Özelgüvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendibünyesinde kurulan birimi,

Özelgüvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere korumave güvenlik hizmeti veren şirketleri,

Özeleğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlikeğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,

(Değişikibare:RG-11/9/2011-28051) Alarm izleme merkezi: konut, işyeri vetesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunlarıizleyen işletmeleri,

Yönetici:Özel güvenlik şirketlerinde (Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) ve alarmizleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme,alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirlemeve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlikeğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri,

Özelgüvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerinegetirmek amacıyla istihdam edilen kişileri,

ifadeeder.

 

İKİNCİBÖLÜM

ÖzelGüvenlik Komisyonu ve Görevleri

 

ÖzelGüvenlik Komisyonu

Madde5-Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir valiyardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı,ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur.Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odasıbaşkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da buuygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonunilgili toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon,gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısınınyarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliğihalinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz.Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıyakatılır. Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve (Değişikibare:RG-11/9/2011-28051) muhafaza edilir.

(Değişikfıkra:RG-20/12/2013-28857) Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai hallerdışında, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi özel güvenlikkomisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.

ÖzelGüvenlik Komisyonunun Görevleri

Madde6-Özel güvenlik komisyonunun görevleri şunlardır:

a)İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özelgüvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmetsatın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

b)Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerinözel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satınalmak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

c) Özelgüvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecekveya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğindekişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafındanalınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,

d)Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlikhizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimdekullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabileceksilah sayısını ve niteliğini belirlemek,

e)Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunluhallerde görev alanını genişletmek,

f)Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumimahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunmasıamacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,

g)Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri kararabağlamak,

h)Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerinealınacak tedbirleri kararlaştırmak,

i)Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesiistenen konuları görüşüp karara bağlamak.

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ÖzelGüvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi

 

ÖzelGüvenlik

Madde7-Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisiistihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularakveya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir.Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafındanbelirlenir.

ÖzelGüvenlik İzni

Madde8-Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özelgüvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerinegetirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini,ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkingerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilipverilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlikhizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacakveya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izniverilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlikgörevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personelgörevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önünegeçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmaküzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelindeverilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10’unu aşmayacak şekilde personelistihdam etme izni verilebilir.

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu yada özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunmasıaçısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine kararverilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılanmüracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir.

Komisyonunözel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valininonayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için Ek-1’dekiÖzel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerdeistihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik malisorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığıtarihten itibaren on beş gün içinde, geçici veya acil özel güvenlik izinlerindeise müracaat sırasında valiliğe verilir.

(Ekfıkra:RG-11/9/2011-28051) İlk defa işe başlama veya ayrılma, özel güvenlikşirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerininyer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri ileayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerde göreve başlamave görevden ayrılma bildirimleri onbeş gün içinde Valiliğe bildirilir.

Geçicive Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

Madde9-Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerlieşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlikizni vali tarafından verilir.

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmetiyerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacakbaşvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özelgüvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğineve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır. Geçici özelgüvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saatönce müracaatta bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetinbaşlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiri ileacil hallerde bu süreler uygulanmaz.

Güvenliğinsağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersizgörülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planınındeğiştirilmesini istemeye yetkilidir.

İzninkonusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar vekullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankalarınözel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlikizni alınmaz.

Faaliyetİzni ve Sona Erdirilmesi

Madde10-Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek içinBakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirkethisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran korumave güvenlik hizmeti olması gerekir.

Özelgüvenlik faaliyet izni için Bakanlığa yapılacak başvurulara aşağıdakibelgelerden birer suret eklenir:

a)Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek,

b) (Değişik:RG-26/9/2009-27358) Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarasıve imza sirküleri,

c)Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) (Mülga:RG-26/9/2009-27358)

e)Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veyadiploma yerine geçen belge,

f)Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Şirketinkurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde, tüzel kişiliği temsil edecekkişinin, Kanunun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır.

Bilgive belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığıanlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturmasıyaptırılır.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazananşirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenenÖzel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Faaliyet izin belgesiözel güvenlik şirketinin kurucusuna, yöneticisine, kanuni vekiline veya özelgüvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir.

Alarm(Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) izleme merkezi veya özel eğitim kurumuaçmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almakzorundadır.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlarasağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir.Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetinkapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmetsözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesaisaati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Bildirimlersorumluluk esasına göre İl Emniyet Müdürlüğüne/İl Jandarma Komutanlığına bizzatyapılabilir. Bildirimin yapılacağı günün tatil gününe rastlaması halindebildirim, takip eden ilk mesai gününün mesai saati bitimine kadar yapılır.Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özelgüvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel görevebaşladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğeverilir.

Özelgüvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin,Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.

Kanunhükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimikuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay öncebaşvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlikuygulamasını sona erdirebilirler.

(Ekfıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adrestefaaliyetlerine son verdiği tespit edilenlerin özel güvenlik uygulaması,Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile sona erdirilir.

Yabancılar

Madde11-Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’dekurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitimkurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamımütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alandamütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

Korumave Güvenlik Planları

Madde12-Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamındagüvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlikplanlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma vegüvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuzgün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Mülkiİdare Amirlerinin Yetkisi

Madde13-Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerinihalkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyladenetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamalarıkaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilavetedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarında güvenliğinsağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı SporMüsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçespor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır.

Özelgüvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğinve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.

(Değişikfıkra:RG-20/12/2013-28857) Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlananyerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceğianlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirdeözel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genelkolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(Mülgafıkra: RG-05/05/2005-25806)

ÖnleyiciArama Yapılması

Madde14-Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suçişlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlüsilah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-raycihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üstaraması yapılabilir.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Kamuya açık alanlarda üst araması, 1/6/2005 tarihli ve25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğihükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacaküst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasındayakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmaküzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

Aramakişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

TabiiAfet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü

Madde15-Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın,deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcıolmakla yükümlüdür.

SuçaEl Koyma

Madde16-Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçlakarşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit veyakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğateslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya elkoymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğuntalebi halinde yardımcı olur.

ÖzelGüvenlik Görevlisi Çalışma İzni

Madde17-Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdakibelgeler eklenir.

a) (Mülga:RG-20/12/2013-28857)

b) (Değişikibare: RG-26/9/2009-27358) T.C. Kimlik Numarası,

c) (Mülga:RG-26/9/2009-27358)

d)Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) (Mülga:RG-20/12/2013-28857)

f)Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

g) (Ek:RG-20/12/2013-28857) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu veöğrenim durumunu gösterir belge.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Başvuru sahiplerinden, haklarında yapılacak güvenliksoruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, (Mülgaibare:RG-11/4/2014-28969) (…) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir.

Güvenliksoruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirdebaşvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez.

Silahsızolarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşivaraştırması yapılır.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbaratTeşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktansonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temeleğitim şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindebelirtilen eğitim şartı aranmaz.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülteve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimidışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

(Mülgafıkra:RG-11/9/2011-28051)

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlikşirketleri, eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerinde çalışacak olanyöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılır. Soruşturma sonucu olumlu olanyöneticilere (Değişik ibare:RG-11/4/2014-28969) özel güvenlikyöneticisi kimlik kartıverilir.

(Ekfıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik görevlisi ve yönetici olacaklar hakkındayapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temel eğitim sertifikasınındüzenlendiği tarihten, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen kişiler içinise başvuru tarihinden itibaren her beş yılda bir yenilenir. Özel güvenlikgörevlilerinde ve yöneticilerde aranan şartlardan herhangi birisininkaybedildiğinin tespiti halinde kimlik kartı ve çalışma izniBakanlıkça/valiliklerce iptal edilir.

SağlıkŞartları

Madde18-Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncumaddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacakşekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özelgüvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri:Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol veuyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebileceknörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkiledebilecek işitme kaybı olmamak.

e) (Mülga:RG-11/9/2011-28051)

Çalışmaİzninin Yenilenmesi

Madde19- (Mülga:RG-11/9/2011-28051)

ÖzelGüvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi

Madde20- Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeplegörevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğebildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi vekuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

KimlikKartları

MADDE21 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/9/2011-28051)

Özelgüvenlik yöneticisine/görevlilerine Bakanlıkça/valiliklerce verilen kimlikkartında yöneticinin/görevlinin adı ve soyadı ile yönetici veya silahlı ya dasilahsız olduğu belirtilir. Özel güvenlik görevlileri kimlik kartını görevalanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakasındataşır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhalBakanlığa/valiliklere bildirir.

Kimlikkartları, Kanunun 11 inci maddesi gereğince her beş yılda bir yenilenecekgüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması ve özelgüvenlik yenileme eğitim sertifikasının ibrazı halinde ruhsat harcıalınmaksızın temel eğitim sertifikası alanlar için sertifikanın düzenlendiğitarih, 17 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen kişiler içinise başvuru tarihi esas alınarak her beş yılda bir yeniden düzenlenir.

Özelgüvenlik kimlik kartları, valiliklerce elektronik sistemle gönderilen bilgileresas alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği gibi Bakanlıkçauygun görülecek kamu kurum veya kuruluşları ile kanunla kurulan tüzel kişilerede yaptırılabilir. Kimlik kartlarının bedeli ve basımına ilişkin esaslarBakanlıkça belirlenir.

Kartlar,kimlik kartı sahibinin Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres KayıtSisteminde kayıtlı adresine veya şahsın beyan edeceği adrese posta aracılığıile gönderilir ve kendisine, belirlediği bir kişiye veya kanuni vekiline teslimedilir.

Üniformave Teçhizat

Madde22-Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğerunsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarlakurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz.Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlikbirimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformadaşirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerincekullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkçaonaylanır.

Özelgüvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahnegösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan (Değişik ibare:RG-26/9/2009-27358) Ek-4/A ve Ek-4/B’de gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK”ibaresi yazılı yeleği giyerler.

AlarmMerkezleri

MADDE23 – (Değişik:RG-11/9/2011-28051)

Alarmizleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi valiliklerce verilir.Yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerdenbirer suret eklenir.

a)Kurucu ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası,

b)Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veyadengi belgenin aslı veya Bakanlıkça/valiliklerce onaylı sureti.

c)Alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d)Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerindedaha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

e)Alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğineilişkin taahhütname.

Bilgive belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan alarmizleme merkezlerinin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturmasıyaptırılır.

Soruşturmasonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’te örneği belirlenen Alarm İzlemeMerkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Kanunun yürürlüğegirmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm İzleme Merkezi Kurmave İşletme İzinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarmizleme merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izlemesırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarlarısorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

AteşliSilahlar

 

SilahBulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi

Madde24-Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlikcihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarakcanlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izinverebilir. Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağınınanlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar veBıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olanyarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamınagiren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir.Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.

Görevalanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanunve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

SilahlarınTemini

Madde25-Komisyonun kararı üzerine, özel güvenlik izni verilen kişi veya tesisevalilikçe ateşli silah alma yetkisi verilir. Ateşli silahlar, özel güvenlikbirimlerinin fazla silahlarından, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası,standart dışı, zor alım yoluyla ele geçen silahlarından, Makine KimyaEndüstrisi Kurumu’ndan veya genel hükümlere göre temin edilir. Ateşlisilahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklıve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bunlarınmuhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkililerisorumludur.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Kanunun 11 inci maddesi beşinci fıkrasında sayılan şahıslardan,kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri busilahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilirler. Bunun için koruma vegüvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun Komisyona müracaat ederek izinalması gerekir. Bu izin Komisyonca verilen personel ve silah kadrosu içerisindedeğerlendirilir. Ateşli silahlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde (Ek-8hariç) düzenlenen hükümler kendi adına ruhsatlı silahını kullanacak olanlariçin de uygulanır. Ancak, bu silahlar aynı zamanda özel güvenlik görevlisininzati silahı da olduğundan görev alanı kıstası ve Yönetmeliğin 28 inci maddesihükümleri uygulanmaz.

TabancaDışındaki Silahlar

Madde26-Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa,valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzunnamlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.

SilahlarınKaydı

Madde27-Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyoncabir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir.

Ateşlisilahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneğiEk-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir. Görev alanındamuhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8’debulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve RaporDefteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri,ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışınaçıkaramaz.

Taşımave Bulundurma Belgesi

MADDE28- (Değişik:RG-11/9/2011-28051)

Herateşli silah için Ek-9’da belirtilen Özel Güvenlik Silah Taşıma/BulundurmaBelgesi düzenlenir. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartıile beraber bu belgeyi taşır. Kişi koruma ile para ve değerli eşya nakliyapacak özel güvenlik görevlisi ise görev belgesini de beraberinde bulundurur.

FişekTemini ve Nakli

Madde29-Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adetfişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayıile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilenve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izinverilir.

Ateşlisilah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlıeğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlaratalepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik görevlilerinin silah eğitimleri içineğitime başlamadan önce ilgili kişi, kurum ve kuruluşun talebi doğrultusundaeğitim kurumunun yöneticisi/yöneticileri de müteselsilen sorumlu olacak şekildesilah taşıma yetkisini haiz, kurum tarafından görevlendirilecek ve valiliğinuygun gördüğü kişiye kursiyer sayısı oranında silahların ve mermilerin naklineizin verilebilir.  Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ve nakli gerekensilah ve fişeklerin de silah taşıma yetkisini haiz valiliğin uygun gördüğü kişitarafından nakledilmesine izin verilebilir.

Silahve Fişeklerin Devri

Madde30-Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veyaihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişeklergenel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise,takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılıKanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinderuhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikalettirilir.

Tüfeklerve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarınabağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya EndüstrisiKurumuna verilir.

Devredilecek,hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal PolisLaboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

 

BEŞİNCİBÖLÜM

ÖzelGüvenlik Eğitimi

 

ÖzelGüvenlik Eğitimi ve İzni

Madde31-Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi Bakanlıktan faaliyet izni alanözel eğitim kurumlarında yapılır. Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığayapılacak başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgelerden birer suret eklenir.

a)Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,

b)Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakıncaolmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,

c) (Mülga:RG-6/9/2009-27358)

d)Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin (Değişik ibare:RG-26/9/2009-27358)T.C. Kimlik Numarası,

e)Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veyadengi belgenin örneği,

f)Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

g)Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerindedaha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

ğ) (Ek:RG-26/9/2009-27358)Eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası ve zorunlu deprem sigortasıpoliçelerinin birer sureti.

 MüracaatlarınDeğerlendirilmesi

Madde32- (Değişik cümle: RG-26/9/2009-27358) Bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak teslimedildiği anlaşıldığında, eğitim merkezinin bulunduğu ilde, sorumluluk bölgesiesasına göre başkanı emniyet müdürü veya jandarma subay sınıfı bir rütbeli olanve özel güvenlikle ilgili birimde çalışan üç kişiden oluşan bir incelemekomisyonu görevlendirilir. Bu komisyon tarafından, tesisin özel güvenlikeğitimi verilmesine uygun olup olmadığı, eğitim araç ve gereçleriyle,teçhizatın yeterli olup olmadığı, yangına karşı gerekli önlemlerin alınıpalınmadığı, belge ve bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılarak,belirtilen yerde eğitim merkezi açılıp açılamayacağına ilişkin bir rapordüzenlenir.

Başvurununalınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun (Ek ibare:RG-26/9/2009-27358) kurucuları ve yöneticisi hakkında güvenliksoruşturması başlatılır.

(Değişikfıkra:RG-11/9/2011-28051) İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özelgüvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben,Ek-10’da örneği belirlenen Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesidüzenlenir. Faaliyet izin belgesi eğitim kurumunun kurucusuna, yöneticisine,kanuni vekiline veya eğitim kurumlarınca yetkilendirilen kişiye elden teslimedilir.

EğitimProgramı

Madde33- (Değişik fıkra:RG-20/12/2013-28857) Özel güvenlik eğitimine alınan adaylarasgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah veatış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerininsilah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimiyüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. 18 inci madde gereğincealınması gereken “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu veöğrenim durumunu gösterir belge temel eğitimden önce istenir.

(Değişikfıkra:RG-20/12/2013-28857) Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler,asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11’deki tablodagösterilmiştir. Bu tabloda belirtilen niteliklere sahip olanlar, uzman öğreticiolabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından merkezi düzeyde düzenlenensertifika sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılıkabul edilebilmek için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur. Yapılansınav sonucunda başarılı olanlara “Uzman Eğitici Sertifikası” verilir ve busertifika sahipleri her beş yılda bir yenileme sınavına tabi tutulur. Sınavdabaşarılı olanların sertifikaları beş yıl süreyle uzatılır. Bu hükmün yürürlüğegirmesinden itibaren İçişleri Bakanlığı sertifika sınavı ve uzman eğiticilerleilgili usul ve esasları bir yıl içerisinde belirler. Usul ve esaslarınbelirlenmesinden itibaren halen görev yapan uzman eğiticiler altı ay içerisindesınava tabi tutulur. Sınavda başarılı olanlara Uzman Eğitici Sertifikasıverilerek uzman eğitici olarak görev yapmalarına müsaade edilir. Uzman EğiticiSertifikası olmayanlar özel eğitim kurumlarındaki derslere giremezler.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin veyapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Özel güvenlik temel eğitimi günlük sekiz saat vehaftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve ikiders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda veikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günükursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler birhaftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisindeders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veyaözel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırkbeş saatten fazladers veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitimkurumunda en fazla üç farklı derse girebilir.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silahbilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atışyaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adetfişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyıgösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılıoluncaya kadar atış yaptırılır. Atış için alınan fişek istihkaklarının sarfedildiğine dair atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim kurumu yöneticisitarafından imzalanacak tutanak tutulur.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine,istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.

(Mülgafıkra: RG-26/9/2009-27358)

Özelgüvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görevmüddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür.

SilahBilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligonortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonubulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarındanyararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitimfaaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde (Değişikibare:RG-11/9/2011-28051) Valiliğe bildirir.

GüvenlikSistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda dayapılabilir.

YenilemeEğitimi

Madde34-(Değişik fıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerkimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur.Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır.Yenileme eğitiminde okutulacak ders konuları ve saatleri Ek-13’degösterilmiştir.

Havalimanıve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimiiçin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat vehaftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve ikiders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda veikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlikbirimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde,yeterli araç-gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluşturulması ve il valiliğitarafından yerinde yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde,Ek-13’te belirtilen eğitim müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilenyerlerde de yapılabilir. Ancak, özel güvenlik şirketlerinden koruma ve/veyagüvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme eğitimi yapamazlar.

(Mülgafıkra:RG-26/9/2009-27358)

(Ekfıkra:RG-11/9/2011-28051) Yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileriile yöneticilerin hizmet ve iş akitleri devam eder, eğitim süresince özlükhaklarından yoksun bırakılamaz.

EğitimKurslarına Devam Zorunluluğu

Madde35-Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisinedevamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların dersleredevam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrübulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiğikesilir.

Sınav

Madde36- (Değişik fıkra: RG-26/9/2009-27358) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitiminitamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur.

Yazılısınav, merkezi sınav komisyonunca hazırlanan sorularla illerde yapılır.

Bakanlıkçabelirlenen sayıda yazılı sınav gözlemcisi ve illerde yapılacak uygulamalı sınavkomisyonlarında görevlendirilecek personel valilik tarafından belirlenir.

YazılıSınav

Madde37-Yazılı sınav soruları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılısınavın yeri, tarihi, başvuru süresi, başvuru sırasında istenecek belgeler vediğer hususlar en az on beş gün önceden Komisyon tarafından belirlenerek ilanedilir.

(Değişik:RG-05/05/2005-25806) Yazılı sınav,eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekildehazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisininölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmelisorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

UygulamalıSınav

Madde38 — (Değişik:RG 05/05/2005-25806)

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Uygulamalı sınavda, onbeş metre mesafeden ve beş adetfişek üzerinden yaptırılacak atış ile adayların atış becerisi ölçülür.Adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemensonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerdebirden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı günbitirilemediği takdirde devam eden günlerde de tamamlanabilir.

SınavSonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde39- (Değişik: RG 05/05/2005-25806) Adayların başarı puanının hesaplanmasındayazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerindendeğerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silahbilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atışbecerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puanüzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adaylarınbaşarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur.Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasınınen az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

(Değişikfıkra:RG-26/9/2009-27358) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar,yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takipeden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısızolan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartıaranır.

(Değişikfıkra:RG-26/9/2009-27358) Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlikgörevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar vebu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silahbilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarınında silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almalarıhalinde başarılı sayılırlar. Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencilerieğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla stajyapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafındanbelirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilirve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir.

(Değişikfıkra: RG-26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcutbilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimisonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitineyöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir veyükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviyepuanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltmesınavlarına girebilirler.

(Ekfıkra: RG-26/9/2009-27358) Temel ve yenileme eğitimleri sonunda merkezi sınavkomisyonu tarafından yapılan sınavlarla ilgili optik cevap kâğıtları, atışkâğıtları ve benzeri yazılı doküman altı ay süreyle muhafaza edilir. Bu süreninsonunda tutanakla tespit edilerek imha edilir.

SınavlardaGörev Alanlara Ödenecek Ücret

Madde40-Sınav komisyonlarının üyelerine, sınavlarda gözetim ve değerlendirme görevialan personele 19/9/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu kararıylayürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim veÖğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve ÜcretleOkutulacak Ders Saatlerinin Sayısı Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve DiğerHususların Tespitine Dair Esaslara göre, ders ücreti ödenir.

ÖzelGüvenlik Eğitimi Sertifikası

Madde41– (Değişik fıkra: RG-26/9/2009-27358) Özel güvenlik temel eğitimi sonrasındayapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılanve yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yenidenbelirlenenlere Ek-12 deki “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” düzenlenir vevalilikçe onaylanarak kendilerine verilir.

Özelgüvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yılsüreyle geçerlidir.

EğitimdeKullanılacak Ders Malzemesi

Madde42- Özelgüvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü YayınYönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerdeders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz.

Uygulamalıdersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.

 

ALTINCIBÖLÜM

Denetim

 

Denetim

Madde43-Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilipgetirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaçdışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özelgüvenlik şirketlerini, (Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) alarm izlememerkezlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını herzaman denetleyebilir.

Havalimanıve deniz limanlarının denetiminde, uluslar arası anlaşmalar ve 25/7/1997 tarihve 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır KapılarındaGüvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikhükümlerinin yerine getirilip getirilmediği göz önünde bulundurulur.

DenetiminKapsamı

Madde44-Denetim sırasında, faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerliolup olmadığı; özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasınınyaptırılıp yaptırılmadığı; üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlikhizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği vebu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği; görev alanınauyulup uyulmadığı; silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunlarınusulüne uygun korunup korunmadığı; kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutuluptutulmadığı; eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüpyürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıpuygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

DenetimSonucunun İzlenmesi

Madde45–Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti denetlenen birimin dosyasındamuhafaza edilir, diğer sureti valiliğe, ilgisine göre bir sureti de Bakanlığasunulur.

Denetimsonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş (Ekibare:RG-11/9/2011-28051) , eğitim kurumu, alarm izleme merkezi veşirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğinniteliğine göre asgari yedi gün süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklergiderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalartespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalaruygulanır.

Ayrıca,amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilenşirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça (Ekibare:RG-11/9/2011-28051) , alarm izleme merkezlerinin yeterlilikbelgesi valilikçe iptal edilir.

İdariPara Cezalarının Uygulanması

Madde46-Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklareklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunmasıistenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valininonayı ile idari para cezası verilir.

Paracezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde malmüdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir.

Bumaddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığınınbildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsilolunur.

 

YEDİNCİBÖLÜM

Çeşitlive Son Hükümler

 

Sakatve Eski Hükümlü Çalıştırma

Madde47-Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eskihükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahiledilmez.

 GeçiciMadde 1-Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müessese ve şirketlerde, 2495sayılı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmuş olanözel güvenlik birim ve şirketleri valiliğe bildirimde bulunmak suretiyle özelgüvenlik izni almış sayılırlar ve aynı kurum ve kuruluşların müessese veşirketlerine ait özel güvenlik izni alınan işyeri ve tesislerde özel güvenlikhizmeti verebilirler.

 GeçiciMadde 2- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması veGüvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak istihdamedilen ve bu Kanunda öngörülen şartları kaybetmemiş olan özel güvenlikgörevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiş sayılır.

 GeçiciMadde 3- 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlikteşkilatı kuranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı veValinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler .

GeçiciMadde 4 – (Ek:RG-26/9/2009 – 27358)

BuYönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen ve Ek-4’ de yer alan reflektif yeleklerinkullanımına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile devamedilebilir.

GeçiciMadde 5 – (Ek:RG-11/4/2014-28969)

Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan 17 nci maddeye göreverilmekte olan özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik yöneticileri kimlikkartlarının kullanımına, yeni kimlik kartları basılıp dağıtılıncaya kadar devamedilir.

YürürlüktenKaldırılan Hükümler

Madde48–28/3/1994 tarihli ve 21888 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Kurum veKuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında KanununUygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde49-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde50-Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

YönetmeliğinEk-5 haricindeki eklerini görmek için tıklayınız

 

YönetmeliğinEk-5’ini görmek için tıklayınız

Bilgi Talebi Formu

~~ DG Güvenlik 2022 ~~
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.